Rozvoj bratislavy na zelenej lúke


Predstavujeme vám projekt Centrop, zameraný na urbanistický rozvoj severo-západnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves, medzi diaľnicou D2 z Bratislavy do Českej republiky a závodom Volkswagen.

Čítajte ďalej

Naša vízia


V súlade s modernými urbanistickými trendmi pripravujeme rozvoj severo-západnej časti hlavného mesta SR. Zohľadňujeme pritom požiadavky ekonomického, spoločenského, športového a kultúrneho života v tomto rozvojovom póle Bratislavy.

V prvej fáze sa sústreďujeme na územie s rozlohou približne 70 hektárov v bezprostrednej blízkosti závodu Volkswagen. Našim cieľom je pripraviť pozemky pre stavebných developerov. V súčasnosti sú v územnom pláne hlavného mesta vedené ako poľnohospodárska pôda, a preto je potrebné zmeniť ich funkciu. Zároveň sme iniciovali tzv. jednoduché pozemkové úpravy, ktoré realizuje spoločnosť Geodézia Bratislava.

Naša činnosť


Projekt Centrop, ktorý manažuje spoločnosť Reform Capital vlastní približne polovicu z pozemkov, ktoré sú v obvode jednoduchých pozemkových úprav s celkovou rozlohou vyše 600 hektárov. V uplynulých rokoch sme tu investovali približne 150 miliónov eur. Pozemky pripravujeme pre budúcich developerov, ktorí sa orientujú na výstavbu konkrétnej funkcie – najskôr to bude logistický park pre automobilku, neskôr to môže byť bývanie pre jej zamestnancov, občianska vybavenosť, služby, obchody, športoviská, parky a ihriská pre rodiny s deťmi.


Zmena územného plánu

Zmena územného plánu je proces, za ktorý je zodpovedné hl. mesto SR Bratislava. My sa sústredíme na zmenu územného plánu na pozemkoch pri automobilke Volkswagen Slovakia pre jej dodávateľský a logistický park.

Viac o zmene územného
plánuJednoduché pozemkové úpravy

Pre scelenie, vysporiadanie pozemkov a odstránenie rozdrobenosti vlastníctva v projekte Centrop je potrebné realizovať jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), ktorými naša spoločnosť Centrop s. r. o., ako investor JPÚ, poverila renomovaných odborníkov z Geodézie Bratislava - jednu z najväčších firiem na Slovensku pôsobiacich v oblasti poskytovania geodetických a kartografických prác. Spoločnosť Geodézia Bratislava je spracovateľom jednotlivých etáp JPÚ, pripravuje všetky výpisy a podklady pre účastníkov JPÚ, rokuje so všetkými účastníkmi za prítomnosti správneho orgánu (Pozemkový a lesný odbor), a jej výhodou je aj konkrétna skúsenosť v danej lokalite, pretože v katastrálnom území obce Záhorská Bystrica vyhotovuje register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

Viac o jednoduchých
pozemkových úpravách

Aktuality a informácie
pre účastníkov konaniaMédiá

O našej spoločnosti


Riadime investície

Reform Capital je medzinárodná spoločnosť pre riadenie investícií. Zameriava sa na zvláštne investičné príležitosti v regióne rozvíjajúcej sa Európy, zhodnocovanie pozemkov a rizikové príležitosti v oblasti energetiky a verejných služieb. Spravuje kmeňový kapitál vo výške presahujúcej 300 miliónov USD.

Medzinárodný dosah

Reform Capital založili v roku 2003 v Prahe bývalí investiční bankári Marek Chatrný a Martin Drázský. Obaja sa môžu pochváliť bohatými skúsenosťami z Wall Street a City of London. Spoločnosť má dnes pobočky v Prahe, Bratislave a Wroclawi.

Investičné príležitosti

Reform Capital hľadá rizikové investičné príležitosti vo veľkých objemoch. V takýchto projektoch následne sama alebo v spolupráci s kreatívnymi partnermi z radov miestnych spoločností vytvára hodnoty prostredníctvom rozvážných riešení a investičných zhodnotení.

Individuálny prístup

Reform Capital sa vyznačuje charakteristickou korporátnou štruktúrou a jedinečným investičným prístupom. Spoločnosť je vďaka tomu flexibilná, adaptabilná a rýchla. Finančné a strategické riešenia pripravuje na mieru podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb jednotlivých klientov.


Kontakt


Investičné príležitosti

Ing. Ľubica Husárová
Project Manager


+421 911 666 101


lubica.husarova@reformcapital.com

Jednoduché pozemkové úpravy

Ing. Pavel Boroš
Project Manager


+421 911 666 187


pavel.boros@reformcapital.com

Médiá a PR

Mgr. Katarína Juricová


+421 911 666 104


katarina.juricova@reformcapital.com


Reform Capital Slovakia s.r.o.Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava

+421 2 2062 0022

info@centrop.sk

www.reformcapital.sk