Centrop - mocnejúce polia


Predstavujeme vám projekt Centrop, zameraný na urbanistický rozvoj severo-západnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves, medzi diaľnicou D2 z Bratislavy do Českej republiky a závodom Volkswagen.

Čítajte ďalej

Naša vízia


V súlade s modernými urbanistickými trendmi pripravujeme rozvoj severo-západnej časti hlavného mesta SR. Zohľadňujeme pritom požiadavky ekonomického, spoločenského, športového a kultúrneho života v tomto rozvojovom póle Bratislavy.

V prvej fáze sa sústreďujeme na územie s rozlohou približne 70 hektárov v bezprostrednej blízkosti závodu Volkswagen. Našim cieľom je pripraviť pozemky pre stavebných developerov. V súčasnosti sú v územnom pláne hlavného mesta vedené ako poľnohospodárska pôda, a preto je potrebné zmeniť ich funkciu.

Naša činnosť


Projekt Centrop, ktorý manažuje spoločnosť Reform Capital vlastní približne polovicu z pozemkov, ktoré sú v obvode jednoduchých pozemkových úprav s celkovou rozlohou vyše 600 hektárov. V uplynulých rokoch sme tu investovali približne 150 miliónov eur. Pozemky pripravujeme pre budúcich developerov, ktorí sa orientujú na výstavbu konkrétnej funkcie – najskôr to bude logistický park pre automobilku, neskôr to môže byť bývanie pre jej zamestnancov, občianska vybavenosť, služby, obchody, športoviská, parky a ihriská pre rodiny s deťmi.


Zmena územného plánu

Zmena územného plánu je proces, za ktorý je zodpovedné hl. mesto SR Bratislava. My sa sústredíme na zmenu územného plánu na pozemkoch pri automobilke Volkswagen Slovakia pre jej dodávateľský a logistický park.

Viac o zmene územného
plánuÚSPEŠNE UKONČENÉ JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Dňa 17. augusta 2020 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v Záhorskej Bystrici a Devínskej Novej Vsi, vydané Okresným úradom Bratislava pod spisovou značkou Sp. zn. OU-BA-PLO-2020/85757/TKO z 24. júla 2020.

Účastníci konania o pozemkových úpravách týmto rozhodnutím nadobudli vlastníctvo k novým pozemkom, podľa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Záhorská Bystrica, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom 17. júla 2020 pod číslom G2-1/2020 a v katastrálnom území Devínska Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom 17. júla 2020 pod číslom G2-2/2020.
Médiá

O našej spoločnosti


Riadime investície

Reform Capital je medzinárodná spoločnosť pre riadenie investícií. Zameriava sa na zvláštne investičné príležitosti v regióne rozvíjajúcej sa Európy, zhodnocovanie pozemkov a rizikové príležitosti v oblasti energetiky a verejných služieb. Spravuje kmeňový kapitál vo výške presahujúcej 300 miliónov USD.

Medzinárodný dosah

Reform Capital založili v roku 2003 v Prahe bývalí investiční bankári Marek Chatrný a Martin Drázský. Obaja sa môžu pochváliť bohatými skúsenosťami z Wall Street a City of London. Spoločnosť má dnes pobočky v Prahe, Bratislave a Wroclawi.

Investičné príležitosti

Reform Capital hľadá rizikové investičné príležitosti vo veľkých objemoch. V takýchto projektoch následne sama alebo v spolupráci s kreatívnymi partnermi z radov miestnych spoločností vytvára hodnoty prostredníctvom rozvážných riešení a investičných zhodnotení.

Individuálny prístup

Reform Capital sa vyznačuje charakteristickou korporátnou štruktúrou a jedinečným investičným prístupom. Spoločnosť je vďaka tomu flexibilná, adaptabilná a rýchla. Finančné a strategické riešenia pripravuje na mieru podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb jednotlivých klientov.


Kontakt


Sales, media and PR

Ľubica Husárová


+421 911 666 101


lubica.husarova@reformcapital.com

Development

Ing.arch. Michal Smolec


+421 911 666 103


michal.smolec@reformcapital.com

Jednoduché pozemkové úpravy

JUDr. Milan Šoltes


+421 911 666 187


milan.soltes@reformcapital.com


Reform Capital Slovakia s.r.o.Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava

+421 2 2062 0022

info@centrop.sk

www.reformcapital.sk