Riešenie existuje


Keď sme sa začali zaujímať o vhodnej možnosti rozširovania výroby, súvisiacej s Volkswage- nom, zistili sme, že jedno z riešení je dávno na stole. Na ťahu je však už niekoľko rokov hlavné mesto, ktoré z nevysvetliteľných príčin nekoná.

Pri prvom pohľade na mapu je laikovi zrejmé, kam by mohol Volkswagen preniesť svoje aktivity bez toho, aby tým boli akýmkoľvek spôsobom zaťažovaní obyvatelia Devínskej Novej Vsi. Medzi fabrikou a diaľnicou D2 ležia obrovské a doteraz nevyužívané pozemky, ktoré však súčasný územný plán mesta neumožňuje využiť na priemyselnú výrobu, ktorú by Volkswagen potreboval.

Zistili sme, že vlastníkom týchto pozemkov je spoločnosť Centrop, s.r.o., ktorá do roku 2007 vykúpila spolu 286 hektárov v približne 1750 pozemkoch, ktoré postupne sceľuje do menšieho počtu. Po neúspešných rokovaniach a odmietavom postoji hlavného mesta k zmene územného plánu došlo v roku 2012 napokon k dohode s bývalým primátorom Bratislavy Milan Ftáčnikom, že sto hektárov z týchto pozemkov by malo prejsť zmenou územného plánu. Ďalší rok trvalo mestu, kým zrazu bez akéhokoľvek odôvodnenia zmenšilo rozsah týchto pozemkov na 70 hektárov. V roku 2013 však napokon poslanci mestského zastupiteľstva vyslovili súhlas so zaradením tejto čiastkovej zmeny do zmeny územného plánu mesta. Hoci spoločnosť Centrop dávno obstarala, prerokovala a odovzdala mestu potrebnú urbanistickú štúdiu, mesto nekoná a územný plán v tejto zóne nevedno prečo nemení.

Obyvatelia bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorí rozširovaním priemyselnej logistiky smerom do častí Kolónia a Zamajerské trpia najviac, tak zostávajú i naďalej rukojemníkmi podivných hier magistrátu na slepú babu. (bpl)

Developer: Mestu ponúkame milóny

Developerom projektu je spoločnosť Centrop, ktorá skúpila a scelila pozemky medzi bratislavským Volk- swagenom a diaľnicou D2. Možnosti výstavby a prenesenia záťaže z obytných zón do tohto priestoru však stále brzdi nečinnosť magistrátu. O výhodách, ktoré by hlavné mesto získalo z dohody s developerom o schválení zmeny územného plánu, sme hovorili s konateľom spoločnosti Martinom Drázským

Vaša spoločnosť mestu navrhla podpísanie Memoranda o spolupráci. Čo má byť predmetom tejto dohody?

Mesto sa zaviaže, že vyvinie relevantné právne úkony, aby došlo k príslušnej zmene územného plánu, ktorá umožní konečne pohnúť celým projektom. Spoločnosť Centrop ako prejav vôle prispieť k rozvoju mesta okrem dlhodobo prospešných projektov pomôže aj jednorázovou konkrétnou merateľnou hodnotou, bezodplatne prevedie na mesto pozemky s výmerou päť hektárov.

Aký môže byť prínos piatich hektárov pre mesto v tejto zóne?

Keďže mesto v tejto lokalite vlastní aj svoje pozemky, prišli zástupcovia magistrátu s myšlienkou, že by tu mohol vzniknúť, po ich scelení s tými darovanými, nový mestský cintorín. Ukázalo sa však, že podložie na tento účel nie je vhodné, navyše, mesto napokon vlastní menšiu časť pozemkov, ako sa pôvodne počítalo. Ďalšou možnosťou je vybudovanie depa mestskej hromadnej dopravy, pod ktorým by tým pádom nemuselo vykupovať pozemky.

Navrhujeme rozvoj tejto lokality aj z dôvodu, že je už vybudovaná podrobná dopravná sieť a nie sú potrebné dálšie náklady na verejnú sieť, ktoré by mohli byť spájané s nárokom na jej vybudovanie zo strany magistrátu hlavného mesta.

Dá sa hodnota darovaných pozemkov vyčísliť aj finančne?

Trhová hodnota takéhoto pozemku predstavuje približne 3 milióny eur. O takúto hodnotu môže byť mesto bohatšie a nebude musieť hľadať tieto prostriedky inde.

Malo by uskutočnenie vášho projektu pre mesto aj dálší priamy finančný benefit?

Pravdaže, náš plán predsa počíta s výstavbou nehnuteľností, z ktorých budú mestu plynúť dane. Modelový prepočet uvádza, že ročne by mohlo mesto získať najmenej 1,9 milióna eur. Ak k tomu pripočítame hodnotu pozemku, ide naozaj o veľkú príležitosť Bratislavy zvýšiť svoje príjmy bez zvyšovania zaťaženia občanov.

Výhody, ktoré mestu ponúkate, sa zdajú byť veľmi lákavé. Prečo podľa vás mesto nekoná?

Nechcem to komentovať a odďaľovať tak možnosti dohody. Musím sa však priznať, že logicky si to neviem vysvetliť. (bpl)