Viac o jednoduchých pozemkových úpravách


Pre scelenie, vysporiadanie pozemkov a odstránenie rozdrobenosti vlastníctva v projekte Centrop je potrebné realizovať jednoduché pozemkové úpravy (ďalej ako „JPÚ“), ktorými naša spoločnosť Centrop s. r. o., ako investor JPÚ, poverila renomovaných odborníkov zo spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. - jednu z najväčších firiem na Slovensku pôsobiacich v oblasti poskytovania geodetických a kartografických prác. Spoločnosť AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. je spracovateľom jednotlivých etáp JPÚ, pripravuje všetky výpisy a podklady pre účastníkov JPÚ, rokuje so všetkými účastníkmi za prítomnosti správneho orgánu - Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor vystupuje v pozemkových úpravách ako správny orgán, ktorý zabezpečuje a garantuje procesnú stránku projektu, zúčastňuje sa všetkých rokovaní s účastníkmi pozemkových úprav, schvaľuje všetky etapy a vydáva rozhodnutia, zasiela všetky výpisy pod svojou hlavičkou, dohliada nad zákonnosťou a transparentnosťou celého procesu a pre zúčastnené strany je aj zárukou rovnakého prístupu ku všetkým účastníkom.

Jednoduché pozemkové úpravy majú za cieľ:

  • znížiť rozdrobenosť vlastníctva na jedného vlastníka,
  • každý bude mať vlastný pozemok – zníženie počtu spoluvlastníckych podielov po JPÚ,
  • získanie rozumnejšieho a účelnejšieho tvaru parciel,
  • vzniknú parcely v registri C nie v registri E, záväzná výmera a druh pozemku,
  • vytvorí sa prístup ku každému pozemku,
  • rozvoj poľnohospodárstva z dôvodu sprehľadnenia vlastníckych vzťahov (vytvoria sa podmienky pre uzatváranie korektných nájomných vzťahov na pôdu),
  • zlepšenie vodohospodárskych pomerov v krajine, zabránenie veternej a vodnej erózii, eliminovanie hrozby povodní.

Naše pozemkové úpravy sú postavené na jasných pravidlách, ktoré garantujú transparentnosť a úspešnosť celého procesu pozemkových úprav:

Pravidlo 1.:
Investor Centrop prevzal na seba bremeno a len zo svojich pozemkov prispeje na hlavné prístupové cesty a ostatné spoločné zariadenia a opatrenia - celková výmera je spolu 26,5 ha.

Pravidlo 2.:
Vo všetkých častiach (sektoroch) územia zostanú pôvodní vlastníci (napr. tam, kde je schválený Územný plán, biocentrum Kamenáče, smetisko a pod.).

Pravidlo 3.:
Vlastníci sa budú presúvať medzi sektormi len s ich vlastným súhlasom.

Jednoduché pozemkové úpravy boli v časti katastrálneho územia Záhorská Bystrica a v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves povolené Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Bratislave Zn. 1154/09/0156/12/KVA zo dňa 24.1.2012. Na sklonku roka 2013 bol schválený Register pôvodného stavu a 12. apríla 2016 Rozhodnutím Sp. zn. OU-BA-PLO-2016/76306/OKU Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia. Tie predstavujú súbor opatrení, ktoré majú vytvoriť podmienky pre splnenie cieľov pozemkových uprav. Ich hlavnou náplňou je nové vyčlenenie a sprístupnenie jednotlivých pozemkov.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor prerokoval v priebehu rokov 2016 a 2017 s vlastníkmi pozemkov návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov zákonných pravidiel a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ a miestnych podmienok Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor dohodol 16. októbra 2017 so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov.