Často kladené otázky


Kde sa nachádzajú moje pozemky, v ktorom bloku a aká je ich výmera?

V roku 2013 bol každému známemu vlastníkovi zaslaný výpis z registra pôvodného stavu, kde je uvedená presná výmera a čísla parciel v jeho vlastníctve. Spracovateľ pozemkových úprav Geodézia Bratislava a.s. pri prerokovávaní Zásad umiestnenia nových pozemkov každému z vlastníkov, ktorí sa prerokovania zúčastnili, boli ochotní graficky vyznačiť umiestnenie pozemkov vlastníka. Pri osobnom prerokovaní umiestnenia nových pozemkov, bude každému vlastníkovi osobne vysvetlené a uvedené, kde má vlastník umiestnený pozemok v pôvodnom stave a kde má možnosť mať umiestnené pozemky po schválení projektu pozemkových úprav tak, aby boli dodržané Zásady umiestnenia nových pozemkov.

Ako je možné zrušiť Biocentrum Kamenáče?

Územie Biocentrum Kamenáče je dané  Územným plánom hlavného mesta z roku 2007 v znení zmien a doplnkov, ktorý vychádza z Regionálneho územného systému ekologickej stability hlavného mesta Bratislava z roku 1994, vypracovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia a Štátnou ochranou prírody. Veľkosť daného územia je daná aj tým, že sa jedná o neurbanizované územie. Dané územie je špecifické aj tým, že pre toto územie bol vypracovaný dokument Lamačská brána – Zrážkovo-odtoková štúdia (INKROKON s.r.o. 2008), kde v danom území Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. počíta so zátopovou skrývkou. Znamená to, že Biocentrum Kamenáče nemôže byť v rámci pozemkových úprav zrušené.

Prečo je taká nízka cena za vyrovnanie?

Predmetná cena vychádza z prieniku Bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek - BPEJ a schválenej hodnotovej mapy. Predmetná cena nie je kúpnou cenou, ale jedná sa o tzv. zákonné vyrovnanie v peniazoch za pozemky s nižšou výmerou ako je 400 m 2 . Návrh vyrovnania v peniazoch, ktorý bol vlastníkom zaslaný, vždy závisí od písomného súhlasu vlastníka. Ak vlastník nesúhlasí s vyrovnaním v peniazoch, bude mu umožnené, aby bol spoluvlastníkom s inými vlastníkmi.

Mohli by sme si sceliť všetky naše pozemky do jedného?

Pozemky v rámci obvodu JPU môžu byť scelené v rámci jednotlivých sektorov alebo pri dodržaní stanovení zo Zásad umiestnenia nových pozemkov aj do jedného sektora. Výmera pozemkov nachádzajúcich sa mimo obvodu pozemkových úprav nemôže byť pričítaná ku výmere v rámci obvodu JPU.

Ako si môžem sceliť pozemky, ak sa nachádzajú vo viacerých sektoroch v rámci JPU?

Pozemky môžu byť scelené do jedného pozemku v rámci dodržania Zásad umiestnenia nových pozemkov. Znamená to, že ak vlastník, ktorý chce mať scelené pozemky z rôznych sektorov do jedného nájde iného vlastníka, ktorého výmera bude premiestnená do pôvodných sektorov za vlastníka, ktorý si pozemky scelí, môže si tento vlastník svoje pozemky sceliť. Nikto nemôže byť zo sektora vymiestnený bez jeho vysloveného súhlasu.

Sektor číslo 10 – Blok poľnohospodárskej pôdy je príliš veľký, je možné zamedziť presunu mojich pozemkov v rámci tohto sektora z výhodnejšieho umiestnenia do menej výhodného?

V rámci sektora 10 – Blok poľnohospodárskej pôdy bude vlastníkom zlučované vlastníctvo s prihliadnutím na ich požiadavky a v súlade s primeranosťou podľa zákona č. 330/1991 Zb., s tým, že sa môžu sceliť v rámci tohto bloku. Blok môže byť rozdelený na projekčné celky, tak aby bolo dodržané kritérium v primeranosti v polohe pozemkov. Tak isto musia byť podľa zákona 330/1991 Zb. nové pozemky vytvorené v pozemkových úpravách svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov nepresahuje 10% hodnoty pôvodných pozemkov. Nakoľko v bloku poľnohospodárskej pôdy je niekoľko rôznych Bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek – BPEJ, nie je možné presúvať vlastníctvo v rámci bloku o neprimeranú vzdialenosť.

Kedy budem môcť svoj pozemok predať a ako dosiahnuť za pozemky najvyššiu cenu?

Pozemky, ktoré sú určené v územnom pláne na zastavanie majú niekedy aj desaťnásobne vyššiu hodnotu ako tie, ktoré funkciu v územnom pláne vymedzenú nemajú. V priebehu niekoľkých rokov sa predpokladá developerská činnosť v sektore číslo 4 – Potenciálna rozvojová plocha Centrop, ktoré ak na ňom bude zmenený územný plán, bude slúžiť na logistiku a priemysel. Predpokladá sa, že pozemky vlastníkov v tomto sektore budú predávané a vykupované medzi prvými, no treba prihliadať na fakt, že to nebudú pozemky určené na bývanie alebo iné lukratívnejšie využitie. V budúcnosti by však tak mohli byť využité napríklad využité pozemky v rámci sektora 10 – Bloku poľnohospodárskej pôdy, alebo sektorov s už schváleným územným plánom napríklad na občiansku vybavenosť. Ceny pozemkov určených na logistiku sa pohybujú niekoľkonásobne nižšie ako tie, ktoré sú určené na bývanie, občiansku vybavenosť alebo iné lukratívnejšie využitia. Takéto využitie sa v Potenciálnej rozvojovej ploche Centrop nie je možné, nakoľko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti fabriky Volkswagen. Toto územie má kladne prerokovanú urbanistickú štúdiu na funkciu výroba a zmiešané územie obchodu a služieb. Účastníci so záujmom predať pozemky za vyššiu cenu by sa mali snažiť umiestniť ich v rámci JPU do sektorov, kde je v budúcnosti možnosť lukratívnejšieho využitia. Ak budú mať záujem pozemky sceliť, samozrejme sa bude prihliadať na ich požiadavku, no v rámci dodržania Zásad umiestnenia nových pozemkov.

Prečo je v rámci pozemkových úprav 12 rôznych blokov?

V rámci obvodu Jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorská Bystrica a časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves sa nachádza práve preto také množstvo blokov (sektorov), aké je uvedené v návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov, pretože každý sektor možno z hľadiska využitia nejak charakterizovať. To znamená, že každý sektor má v súčasnosti naplánované iné využitie, resp. nemá zatiaľ naplánované žiadne budúce využitie. Podľa toho sú aj jednotlivé bloky nazvané. Napr. blok č. 5 má názov „Skládka“, ktorý vychádza z faktu, že na území tohto bloku je evidovaná environmentálna záťaž – Skládka komunálneho odpadu. Táto, podľa Výpisu z Registra environmentálnych záťaží Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vznikla ešte v roku 1977, zavezením bývalej pieskovne komunálnym stavebným i odpadom zo spaľovne. Zodpovedným, za prípadné odstránenie skládky je priamo MINŽP. Ďalším príkladom je názov bloku č. 8 – „Depo“. Podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislava je toto územie určené ako Plochy zariadení mestskej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy, t.j. v budúcnosti sa tu má nachádzať depo MHD.