Aktuality


2018 - Prerokovávanie návrhu nového usporiadania pozemkov

Spoločnosť Centrop s.r.o. ako investor jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorskej Bystrici a v časti katastrálneho územia

Devínskej Novej Vsi
Vám týmto oznamuje, že v dňoch
od 2. júla 2018 do 10. augusta 2018

bude prebiehať na Okresnom úrade Bratislava, pozemkovom a lesnom odbore,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
prerokovávanie návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ ZB a DNV.

Dotknutým vlastníkom pozemkov zašle Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor pozvánku doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením.

V prípade nejasností, alebo ak Vám pozvánka nepríde na Vašu adresu do konca júna, resp. ak ste zmenili adresu, ste dedičom a ešte neprebehol zápis dedičského konania do katastra nehnuteľností

zdvorilo Vás žiadame, aby ste kontaktovali Okresný úrad Bratislava, pozemkový lesný odbor tel.09610 46557, 09610 46561 email:tomas.kois@minv.sk , alebo spoločnosť Agrocons Banská Bystrica, s.r.o. tel. 0915 085 383, email:agroconsbb@stonline.sk

2016 - 2017 – Zásady umiestnenia nových pozemkov

V júli 2017 boli zverejnené a zaslané Zásady umiestnenia nových pozemkov, ktorých hlavným poslaním je stanoviť pravidlá pre umiestňovanie nových pozemkov v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, s požiadavkami účastníkov týchto jednoduchých pozemkových úprav, Všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia a cieľom projektu týchto Jednoduchých Pozemkových úprav.

Námietky účastníkov Jednoduchých Pozemkových Úprav proti Zásadám umiestnenia nových pozemkov Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor spolu so zhotoviteľom Jednoduchých pozemkových úprav spoločnosťou GEODÉZIA Bratislava a.s. prerokoval s každým účastníkom osobne.

Dňa 5. septembra 2017 sa bude konať stretnutie Prípravného výboru Jednoduchých Pozemkových Úprav, kde sa budú vyhodnocovať doručené námietky k Zásadám umiestnenia nových pozemkov a tiež sa prerokuje priebeh Ustanovujúceho zhromaždenia.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor určí spolu s prípravným výborom termín Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov konania. Každému známemu účastníkovi bude doručená pozvánka do vlastných rúk. Na Ustanovujúcom zhromaždení budú účastníci oboznámení s prebiehajúcimi etapami Jednoduchých Pozemkových Úprav, no najmä sa bude hlasovať za Stanovy združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav a členov Predstavenstva Pozemkových úprav. Kandidátka členov predstavenstva bude uverejnená v pozvánke na Ustanovujúce zhromaždenie. Účastníci tak isto môžu navrhnúť do Predstavenstva vlastného kandidáta. Predmetná pozvánka bude zverejnená na úradných tabuliach Okresného úradu Bratislava, MÚ MČ Bratislava – Záhorská Bystrica, MÚ MČ Bratislava – Devínska Nová Ves.

Dokumenty


2015 – Všeobecné zásady funkčného usporiadania

V minulosti prebiehal proces schvaľovania Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. Tie predstavujú súbor opatrení, ktoré majú vytvoriť podmienky pre splnenie cieľov pozemkových uprav. Ich hlavnou náplňou je nové vyčlenenie a sprístupnenie jednotlivých pozemkov – čiže vytvorenie spoločných zariadení a opatrení (komunikačné – poľné cesty a ekologické – biokoridory vodných tokov a biocentrum); verejných zariadení a opatrení (dopravné –miestne komunikácie, depo MHD, vodohospodárske – suchý polder, rozvojová lokalita) a vytvorenie bilancií (potreby pozemkov a kto na ne prispeje) na tieto zariadenia a opatrenia.

Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia vychádza z platnej územno-plánovacej dokumentácie a z vyhodnotenia pripomienok orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií. Nadväzuje na terénny prieskum, zameranie skutočného stavu, stanovenie a vytýčenie obvodu riešeného územia. Zohľadňuje aj ďalšie zámery, štúdie alebo projekty spracované v danom území, ktoré sa v Územnom pláne hlavného mesta Bratislavy označuje ako Severozápadný rozvojový smer.

Urobila sa teda príprava pre vypracovanie a vykonanie projektu, po ktorej budú nasledovať ťažiskové etapy v podobe vypracovania Návrhu nového usporiadania v obvode projektu pozemkových úprav a následné Vykonanie projektu. To obnáša rokovania s vlastníkmi o zásadách umiestnenia nových pozemkov, ďalej rokovania o umiestnení ich nových pozemkov, vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov a zápis projektu do katastra nehnuteľností.

Dokumenty